MIEJSKI OBSZAR FUNKCJONALNY
ZDUŃSKA WOLA - KARSZNICE
ŁĄCZNIK S8


Tę stronę odwiedziło już 8092 gości Dziękujemy


Logo: Fundusze Europejskie


Logo: Promuje Łódzkie
Logo: Miejski obszar funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice - Węzeł S8
Logo: Unia Europejska


Herb: Powiat Zduńskowolski
Powiat Zduńskowolski

Herb: Powiat Łaski
Powiat Łaski

Herb: Gmina Zduńska Wola
Gmina Zduńska Wola

Herb: Gmina Sędziejowice
Gmina Sędziejowice

Herb: Miasto Zduńska Wola
Miasto Zduńska Wola

NOWE ZDJĘCIA

NOWE ZDJĘCIA Z TERENU BUDOWY W ZAKŁADCE GALERIA

SPOT FILMOWY PROMUJĄCY S-8.

Konferencja na zakończenie projektu

W dniu 26 listopada 2019 r., w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli - Filia Karsznice, odbyła się konferencję zamykającą projekt Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego, realizowanego w partnerstwie pomiędzy Powiatem Zduńskowolskim, Powiatem Łaskim, Miastem Zduńska Wola, Gminą Zduńska Wola oraz Gminą Sędziejowice a dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Konferencja1

Zaproszeni goście mieli okazję bliższego zapoznania się ze zrealizowanym przedsięwzięciem podczas zorganizowanego przejazdu w terenie. W ramach prezentacji przypomniano przebieg całego procesu, od podjęcia decyzji o wspólnym działaniu pięciu jednostek samorządu terytorialnego, po zmaterializowanie tych działań w postaci wybudowanych blisko 4,3 kilometra drogi powiatowej. Uczestnicy spotkania mieli okazję m.in. obejrzenia filmu promującego "Łącznik", przypomnienie sobie najważniejszych wydarzeń z przebiegu realizacji, zapoznanie się danymi ilustrującymi rozmiar zrealizowanej inwestycji.

Konferencja2

Podsumowując i dzieląc się własnymi odczuciami, głos zabrali przedstawiciele partnerów projektu m.in.: Hanna Iwaniuk - Starosta Zduńskowolska, Starosta Powiatu Łaskiego - Piotr Wołosz, Henryk Staniucha - Wójt Gminy Zduńska Wola, Paweł Szewczyk - Wiceprezydent Miasta Zduńska Wola oraz Dariusz Cieślak - Wójt Gminy Sędziejowice. Starosta Zduńskowolska - Hanna Iwaniuk wręczyła partnerom projektu pamiątkowe tabliczki. Z ust Starosty Zduńskowolskiej, wyrazy podziękowania, popłynęły również dla obecnych na konferencji: przedstawicieli wykonawcy - firmy "WŁODAN" Andrzej Włodarczyk Sp.J., koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego Pana Krzysztofa Giedrysia oraz przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, Pana Damiana Kunerta.

Konferencja3 Konferencja4 Konferencja5

Wicestarosta Wojciech Rychlik przypomniał zgromadzonym założenia projektu Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice, w kontekście założeń takich jak: wzmocnienie spójności przestrzennej, gospodarczej i społecznej regionu, poprawy powiązań i dostępności regionalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych oraz transeuropejską siecią transportową TEN-T, likwidacji "wąskiego gardła" w sieci transportowej regionu, poprawa dostępności komunikacyjnej podniesienie atrakcyjności terenów wokół węzła drogi ekspresowej S8.

Konferencja4

Wojciech Rychlik zwrócił uwagę na fakt, iż dzięki realizacji "łącznika" otwarte zostały tereny inwestycyjne wokół węzła Zduńska Wola - Wschód a także zapewniony został bezpośredni dostęp do planowanej realizacji platformy multimodalnej, nawiązując do niedawno podpisanej, w siedzibie Zakładu Napraw Taboru PKP CARGOTOR w Karsznicach, umowy ws. budowy terminala przeładunkowego. Fakt zintensyfikowania działań mających doprowadzić do budową portu multimodalnego w Karsznicach, jednej z największych inwestycji tego typu w kraju, potwierdziła Prezes spółki ONECARGO S.A. Alicja Chyła. Zgromadzeni mieli okazje obejrzenia filmu ilustrującego historię powstania węzła kolejowego w Karsznicach. Na zakończenie konferencji, młodzież z Zespołu Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Karsznicach, jednej z nielicznych szkół w Polsce kształcących w zawodzie technik transportu kolejowego, przedstawiła prezentację obrazującą zdobywanie niezbędnej wiedzy i kompetencji m.in. podczas staży zagranicznych.

Otwarcie łącznika S8

Ukoronowaniem ponad trzyletnich starań, wytężonej pracy i udanej współpracy kilku samorządów było uroczyste otwarcie wybudowanej drogi powiatowej. W dniu 05.11.2019 r. przedstawiciele partnerskich samorządów: Hanna Iwaniuk - Starosta Zduńskowolski, Wojciech Rychlik - Wicestarosta Zduńskowolski, Konrad Pokora - Prezydent Miasta Zduńska Wola, Piotr Wołosz - Starosta Łaski, Dariusz Cieślak - Wójt Gminy Sędziejowice i Antoni Wujda - Zastępca Wójta Gminy Zduńska Wola, spotkali się przy węźle drogi ekspresowej S-8 Zduńska Wola Wschód, aby dokonać symbolicznego puszczenia ruchu drogowego w miejscu połączenia wybudowanej drogi powiatowej z drogą krajowej S-8.

Otwarcie S8 1

Samorządowcy zgodnie podkreślali wagę ukończonej właśnie inwestycji w kontekście wyposażenia, nowych terenów inwestycyjnych w Powiecie Zduńskowolskim i Powiecie Łaskim, w doskonałe połączenie komunikacyjne z trasą S-8 oraz wsparcia dla planowanego portu przeładunkowego w Karsznicach, do pomysłu realizacji którego wróciły właśnie władze wojewódzkie i spółki PKP. Nie bez znaczenia jest również fakt, odciążenia przez łącznik z ruch samochodów ciężarowych i osobowych osiedla mieszkalnego Karsznice.

Otwarcie S8 2

I wreszcie stało się, łącznikiem pojechały pierwsze samochody.

Zakończenie robót budowlanych

W związku z zakończeniem robót i zgłoszeniem przez wykonawcę firmę "WŁODAN" Andrzej Włodarczyk Sp. J., gotowości do odbioru robót budowlanych, zamawiający powołał komisje odbiorową składającą się z przedstawicieli konsorcjum samorządów: Powiatu Zduńskowolskiego, Powiatu Łaskiego, Gminy Zduńska Wola, Miasta Zduńska Wola oraz Gminy Sędziejowice i przy udziale zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, przystąpił do czynności odbiorowych.

Odbior 1 Odbior 2

W wyniku sprawdzenia, przez komisję odbiorową prawidłowości wykonanych robót oraz kompletności dokumentacji powykonawczej, w dniu 25.10.2019 r. w siedzibie lidera projektu Powiatu Zduńskowolskiego, został podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót. Po dopełnieniem wszystkich zobowiązań umownych, w tym m.in. uzyskaniu decyzji na użytkowanie wybudowanej drogi, w dniu 28.10.2019 r., został podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy.

Odbior 3

Informacja o zamknięciu fragmentu ulicy Kolejowej w Karsznicach

Informujemy, iż w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi związanymi z budową drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 - Zduńska Wola Wschód w ramach projektu pn. "Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice-budowa łącznika z droga ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego.", od dnia 19.07.2019 r. zostanie zamknięty dla ruchu kołowego fragment ul. Kolejowej w Karsznicach (naprzeciwko skansenu lokomotyw)

Mapa z tymczasową organizacją ruchu w załączeniu.

Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Informacja o otwarciu skrzyżowania ul. Leśmiana i Kolejowej w Karsznicach

Informujemy, iż w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi związanymi z budową drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 - Zduńska Wola Wschód w ramach projektu pn. "Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice-budowa łącznika z droga ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego.", od dnia 17.06.2019 r. zostanie udostępnione dla ruchu kołowego skrzyżowanie ul. Leśmiana i Kolejowej w Karsznicach (będzie możliwy przejazd przez wiadukt kolejowy).

Jednocześnie informujemy o zamknięciu odcinka drogi nr 103052E (droga gminna prowadząca z miejscowości Bilew do ulicy Kolejowej) w miejscu wykonywanego skrzyżowania z budowanym łącznikiem. Mapa w załączeniu.

Możliwy objazd drogą gminną nr 103051E do ulicy Kosynierów. Objazdy zostały wyznaczone zgodnie z załączonymi mapami.

Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

R_2_3-Etap3_Schemat R_4_2-ETAP2TOR_szczegolowy R_5_1-ETAP3TOR_szczegolowy

Informacja o wprowadzeniu ruchu wahadłowego na drodze wojewódzkiej DW 482 w rejonie budowy ronda północnego łącznika

Informujemy, iż w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi związanymi z budową drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 - Zduńska Wola Wschód w ramach projektu pn. "Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice-budowa łącznika z droga ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego.", od dnia 01.07.2019 r. zostanie wprowadzony ruch wahadłowy północną stroną jezdni drogi wojewódzkiej na odcinku ok. 450 m, w rejonie budowy ronda północnego drogi powiatowej

Do sterowania ruchem wahadłowym przewidziano sygnalizację świetlną.

Mapa w załączeniu.

Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

geoportal info_o_wahadle_DW482 R21_DW482_Wahadlo_Etap

Informacja o zamknięciu ronda północnego węzła Zduńska Wola - Wschód drogi ekspresowej S8

Informujemy, iż w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi związanymi z budową drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 - Zduńska Wola Wschód w ramach projektu pn. ”Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice-budowa łącznika z droga ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego.” od dnia 05.06.2019 r. zostanie całkowicie zamknięte dla ruchu, rondo północne na węźle drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola – Wschód.

Nie będzie możliwe korzystanie z ronda od strony Miasta Zduńska Wola (tzn. nie będzie możliwy wjazd na drogę ekspresową S8 oraz zjazd z tej drogi od strony Miasta Zduńska Wola.)

Zostaną wyznaczone objazdy zgodnie z załączonymi mapami.

Zjazd do Zduńskiej Woli od strony Łodzi możliwy będzie na węźle Łask a od strony Wrocławia na węźle Zduńska Wola - Zachód.

Za utrudnienia przepraszamy.

R_2_2 _Etap2_TOR_Schemat R_3_2_1_etap2_TOR_szczegolowy

Informacja o zamknięciu skrzyżowania ul. Leśmiana i Kolejowej w Karsznicach

Informujemy, iż w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi związanymi z budową drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 - Zduńska Wola Wschód w ramach projektu pn. "Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice-budowa łącznika z droga ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego." Od dnia 01.04.2019 r. zostanie całkowicie zamknięte dla ruchu kołowego, skrzyżowanie ul. Le?miana i Kolejowej w Karsznicach (nie będzie możliwy przejazd przez wiadukt kolejowy).

Zostały wyznaczone objazdy zgodnie z załączonymi mapami.

Utrudnienia w ruchu potrwają ok. 1,5 miesiąca. Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

oznakowanie_Lesmiana _Kolejowa schemat_objazdow_zamkniecie_Lesmiana _Kolejowa

Informujemy, iż zakończyły się prace projektowe.

Wydano wszystkie decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a mianowicie: 1. W dniu 23.02.2018 r. wydano decyzję nr 1.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 - Zduńska Wola Wschód w zakresie odcinka od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 (bez skrzyżowania), od km 0+053 do km 3+772 do skrzyżowania węzła drogi ekspresowej S8 - Zduńska Wola Wschód (bez skrzyżowania i odcinka dojazdowego drogi dojazdowego drogi powiatowej). Rozpoczęła się procedura szacowania wartości nieruchomości wywłaszczonych w ramach decyzji ZRID oraz wydawania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Teren budowy przekazano Wykonawcy 26 lutego 2018 r. Obecnie trwają prace związane z budową drogi powiatowej. 2. W dniu 21 lutego 2019 r. zostały wydane dwie kolejne decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach projektu. 1) Decyzja nr 3.2019 (znak AB.6440.2.18.2018) w zakresie odcinka od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 do skrzyżowania węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Wchód bez uwzględnienia skrzyżowań z drogą wojewódzką 482 oraz węzłem drogi ekspresowej S8 i odcinka dojazdowego do drogi powiatowej. 2) Decyzja nr 4.2019 , która zezwala na budowę ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 482, oraz odcinka dojazdowego do drogi powiatowej od strony węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola - Wschód. W dniu 25.02.2019 r. Zamawiający przekazał Wykonawcy teren budowy obejmujący decyzję ZRID nr 4.2019 r. z dnia 21 lutego 2019 r., tj. skrzyżowanie z drogą 482 oraz odcinka dojazdowego od strony węzła Zduńska Wola-Wschód. W tym samym dniu Zamawiający zgłosił w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych. 1. W dniu 27.02.2019 r. została wydana decyzja nr 5.2019", wzakresie części dotyczącej przebudowy skrzyżowania (rondo północne) węzła Zduńska Wola Wschód drogi ekspresowej S8 w miejscowości Marzenin, powiat Łaski, województwo łódzkie,w zakres których wchodzą roboty rozbiórkowe, drogowe i instalacyjne, ograniczone do pasa drogi krajowej. W dniu 10.07.2018 r, podpisano z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad porozumienie dotyczące ustalenia zasad przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 - Zduńska Wola Wschód" w zakresie przebudowy skrzyżowania (ronda północnego) węzła drogi ekspresowej Zduńska Wola- Wchód. 2. Uprawomocniło się zgłoszenie wykonania robót budowlanych przyjęte bez zastrzeżeń przez Wojewodę Łódzkiego w dniu 14.09.2018 r. 3. W dniu 13.03.2019 r. została podpisana umowa użyczenia (w celu prowadzenia robót budowalnych w pasie drogowym) z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie użyczenia przez GDDKiA pasa drogowego drogi ekspresowej S-8 (Węzeł Zduńska Wola Wschód) tj. powierzchnia pasa drogowego przewidziana do użyczenia łącznie wynosi: 7950 m?, w tym: 2120 m? - nawierzchni jezdni dróg serwisowych, 170 m? - chodników oraz 5660 m? - pozostałych elementów pasa drogowego W dniu 14.03.2019 r. GDDKiA przekazała teren budowy obejmujący ww. umowę użyczenia Powiatowi Zduńskowolskiemu (Zamawiającemu), który to następnie przekazał go Wykonawcy generalnemu firmie WŁODAN Andrzej Włodarczyk. Obecnie trwają prace budowlane na całym odcinku drogi.

SPOT FILMOWY Z BUDOWY ŁĄCZNIKA S-8.

Symboliczne wbicie łopaty pod budowę Łącznika S-8 - 30.05.2018 r.

W gronie przedstawicieli samorządu, wykonawców robót i przybyłych gości w dniu 30.05.2018 r. odbyła się uroczystość symbolicznego wbicia łopaty pod budowę łącznika drogowego pomiędzy drogą wojewódzką nr 482, a drogą ekspresową S8.
Projekt realizowany jest przez Powiat Zduńskowolski w partnerstwie z Powiatem Łaskim, Miastem Zduńska Wola, Gminą Zduńska Wola i Gminą Sędziejowice. Budowa dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
Symbolicznego wbicia łopaty dokonali: Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego, Wojciech Rychlik, Starosta Zduńskowolski, Teresa Wesołowska, Starosta Łaski, Piotr Niedźwiecki, Prezydent Miasta Zduńska Wola, Henryk Staniucha, Wójt Gminy Zduńska Wola, Mirosław Potasiak, Zastępca Wójta Gminy Sędziejowice, Jolanta Zięba-Gzik, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Janusz Kochelski, Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego, Marcin Łabędzki, Wicestarosta Zduńskowolski, Feliks Pacewicz, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego, Radosław Stefaniak, naczelnik Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju, Piotr Pacelt, dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, Łukasz Włodarczyk, wykonawca robót, współwłaściciel firmy Włodan.
Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2016 r. kiedy to Powiat Zduńskowolski podpisał z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji projektu planuje się zaprojektowanie i wybudowanie 4,3 km nowej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Wschód a drogą wojewódzką nr 482 (dotychczasową drogą krajową 12 (14)). Administracyjnie 2,645 km drogi znajdować się będzie na terenie powiatu zduńskowolskiego a 1,655 km na terenie powiatu łaskiego.
Generalnym wykonawcą zamówienia jest firma: Włodan Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna z Porszewic.

zdjęcie w galeri #1 zdjęcie w galeri #2 zdjęcie w galeri #3 zdjęcie w galeri #4

Zaawansowanie robót budowlanych – 26.04.2018 r.

Od początku marca 2018 r. trwają prace ziemne. Wykonawca zrealizował zakres robót polegający na wytyczeniu geodezyjnym przebiegu drogi, wykonano wycinkę drzew i zakrzewień, nastąpiła rozbiórka wszystkich istniejących ogrodzeń kolidujących z projektowaną drogą powiatową oraz części wiaty usytuowanej w śladzie projektowanej drogi, wykonano wygrodzenia herpetologiczne.

Obecnie w 60% wykonane jest odhumusowanie pasa drogowego. Na terenie budowy pojawiły się również pierwsze warstwy nasypów pod projektowane rondo przy ul. Kolejowej.

W związku z prowadzonymi obecnie robotami nastąpią znaczne ograniczenia w ruchu pieszych i pojazdów mechanicznych na ul. Kolejowej w Karsznicach.

Za wszelkie utrudnienia w ruchu przepraszamy. Dołożymy wszelkich starań, aby ograniczenia w ruchu drogowym były jak najmniej uciążliwe, a roboty budowlane przebiegały w sposób sprawny.

RADA BUDOWY


zdjęcie w galeri #1 zdjęcie w galeri #2 zdjęcie w galeri #3 zdjęcie w galeri #4 zdjęcie w galeri #5

Decyzja ZRID uzyskana, ruszają roboty budowlane 27.02.2018r.

Projekt wkroczył w kolejny etap realizacji. Po wykonaniu pełnej dokumentacji projektowej i uzyskaniu stosownych zezwoleń, w tym m.in. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, rozpoczynają się roboty budowlane.

W dniu 26.02.2018 r. odbyło się przekazanie terenu budowy, w którym uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Zduńskowolskiego, Powiatu Łaskiego, Gminy Zduńska Wola, Gminy Sędziejowice, przedstawiciele Wykonawcy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca rozpoczyna prace przygotowawcze do zasadniczych robót budowlanych. W pierwszej kolejności nastąpi wytyczenie geodezyjne przebiegu drogi, wycinka drzew i usunięcie humusu.

Z uwagi na konieczność zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pod kątem części zakresu robót budowlanych, w tym przede wszystkim rozwiązań projektowych dotyczących budowy ronda na drodze wojewódzkiej 482 oraz przebudowy ronda na drodze ekspresowej S8, koniecznym stał się podział realizacji zadania na kilka odcinków, którym będą odpowiadały odrębne decyzje ZRID. Uzyskana decyzja dotyczy całości „Łącznika” bez wspomnianych wyżej rond. Obecnie trwają prace nad uzyskaniem decyzji administracyjnych na pozostałe odcinki.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych planowany jest na listopad 2018 r.

SPOTKANIA INFORMACYJNE 22-24.11.2017 r.

W dniach od 22 do 24 listopada 2017 r. Powiat Zduńskowolski wraz z partnerami projektu zorganizował spotkania informacyjne z mieszkańcami powiatu
zduńskowolskiego i łaskiego, na których omawiana była dokumentacja projektowa nowo budowanej drogi. Celem konsultacji, prowadzonych przez realizatorów projektu oraz wykonawcę, firmę Włodan spółka jawna z Porszewic i podwykonawcę odpowiedzialnego za opracowanie dokumentacji projektowej firmę MAJOR 7 sp. z o.o., z Łodzi było przedstawienie mieszkańcom powiatu zduńskowolskiego i łaskiego ostatecznego przebiegu nowo projektowanej drogi oraz ustalenie szczegółów technicznych związanych z zaprojektowanymi zjazdami z drogi powiatowej do poszczególnych posesji.

W pierwszej części spotkań przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli zaprezentowali szczegółowe informacje o zadaniu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”. Omówiony został m.in. zakres rzeczowy zadania, wartość kontraktu i główne cele realizacji projektu. W kolejnym etapie wykonawca wraz z podwykonawcom przedstawili zarówno metodologię opracowania dokumentu, jak i omówili krok po kroku każdy odcinek budowanego „Łącznika S8”.

Podczas każdego ze spotkań odbywał się panel dyskusyjny, w trakcie którego wszyscy zainteresowani mogli wypowiedzieć swoje opinie, sugestie i uwagi odnośnie opracowywanego dokumentu, a także przeanalizować kwestię związane ze zjazdami z drogi powiatowej do poszczególnych posesji. Konsultacje społeczne odbyły się w następujących terminach i miejscach:
• 22 listopada 2017 r. (środa) godz. 17:00 – 20:00
Sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie, ul. Łaska 5
• 23 listopada 2017 r. (czwartek) godz. 11:00 – 15:00
Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41
• 24 listopada 2017 r. (piątek) godz. 17:00 – 20:00
Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, Filia w Karsznicach, ul. 1 Maja 5-7


Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, Filia w Karsznicach:

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Zduńskiej WoliSala Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie
SPOTKANIE INFORMACYJNE – 16.11.2017 r.

PRACE PROJEKTOWE ROZPOCZĘTE – 21.08.2017 r.

Biuro projektowe ?Major 7? Sp. z o.o. z Łodzi , podwykonawca firmy ?Włodan?, przystąpiła do prac projektowych. W pierwszej kolejności powstanie koncepcja projektowa uzgodniona z wszystkimi partnerami samorządowymi, a więc: Powiatem Zduńskowolskim, Powiatem Łaskim, Gminą Zduńska Wola, Miastem Zduńską Wola i Gminą Sędziejowice. W kolejnych etapach będą powstawały m.in. projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacja związana z decyzją środowiskową, projekt docelowej organizacji ruchu i inne.

W ramach prac projektowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli odbywają się cykliczne spotkania rady koordynacyjnej projektu, w których uczestniczą przedstawiciele wykonawcy, władz samorządowych, zespołu projektowego oraz nadzoru nad projektowaniem. W trakcie spotkań podejmowane są ustalenia dotyczące ostatecznych rozwiązań projektowych i rozwiązywane bieżące problemy z realizacją. Wykonawca cyklicznie raportuje o postępie prac oraz uzgadnia określone rozwiązania projektowe z zarządcami dróg, z którymi łączyła się będzie projektowana droga, w tym z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w przypadku połączenia z drogą ekspresową S8 i Wojewódzkim Zarządem Dróg w Łodzi w przypadku drogi wojewódzkiej nr 482 (niegdyś droga krajowa 12/14).

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – INSPEKTORZY NADZORU BUDOWLANEGO – 05.07.2017 r.

Zamawiający Powiat Zduńskowolski, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) , dalej "Pzp" zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Usługa pełnienia nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót w ramach zamówienia pn.: Budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 - Zduńska Wola Wschód” jako najkorzytniejszą ofertę wybrano dla:

- Części I – Usługa pełnienia nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót w ramach zamówienia pn.: Budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 - Zduńska Wola Wschód” w branży drogowej wybrano ofertę nr 4 złożoną przez Usługi Inżynierskie inż. Krzysztof Giedryś Al. Piłsudskiego 7 m 19, 90 – 368 Łódź.

- Części II – Usługa pełnienia nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót w ramach zamówienia pn.: Budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 - Zduńska Wola Wschód” w branży sanitarnej wybrano ofertę nr 4 złożoną przez Usługi Inżynierskie inż. Krzysztof Giedryś Al. Piłsudskiego 7 m 19, 90 – 368 Łódź.

- Części III – Usługa pełnienia nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót w ramach zamówienia pn.: Budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 - Zduńska Wola Wschód” w branży elektrycznej wybrano ofertę nr 4 złożoną przez Usługi Inżynierskie inż. Krzysztof Giedryś Al. Piłsudskiego 7 m 19, 90 – 368 Łódź.

- Części IV – Usługa pełnienia nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót w ramach zamówienia pn.: Budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 - Zduńska Wola Wschód” w branży telekomunikacyjnej wybrano ofertę nr 4 złożoną przez Usługi Inżynierskie inż. Krzysztof Giedryś Al. Piłsudskiego 7 m 19, 90 – 368 Łódź.

PODPISANO UMOWĘ NA BUDOWĘ ŁĄCZNIKA S8 – 18.05.2017 r.

W dniu 18 maja 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Zduńskowolskim reprezentującym konsorcjum zamawiających w skład którego wchodzą Partnerzy Projektu tj. Powiat Zduńskowolski, Powiat Łaski, Gmina Zduńska Wola, Gmina Sędziejowice i Miasto Zduńska Wola z wykonawcą zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8- Zduńska Wola Wschód” realizowanego w ramach projektu „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” firmą WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna z miejscowości Porszewice k. Pabianic.
Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 - Zduńska Wola Wschód oraz uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem uzgodnień i decyzji skutkujących uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na podstawie Ustawy z 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Wartość umowy opiewa na kwotę 18 921 000 brutto.
Termin realizacji umowy: maj 2017 r. - listopad 2018 r.

zdjęcie news #1 zdjęcie news #1 zdjęcie news #1

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – ROBOTY BUDOWLANE – 11.05.2017 r.

Zamawiający Powiat Zduńskowolski, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), dalej „Pzp”, zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 - Zduńska Wola Wschód” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Włodan Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna, Porszewice 31, 95 – 200 Pabianice.

Zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ oferta uzyskała następującą liczbę punktów:
- kryterium wyboru jakim była cena 60% ilość punktów: 60;
- kryterium wyboru jakim był okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia 10 % ilość punktów: 10;
- kryterium wyboru jakim były aspekty społeczne 15 % ilość punktów: 15;
- kryterium wyboru jakim były aspekty środowiskowe 15 % ilość punktów: 15;
Łączna suma punktów 100.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. cena, okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia, aspekty społeczne i aspekty środowiskowe,. Wykonawca spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego, a jego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej na podstawie kryteriów oceny.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający wybierał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu zostały złożone jeszcze dwie oferty:

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (nr 2)– BUDOWA ŁĄCZNIKA S8 – 13.03.2017 r.

Informujemy, iż 13 marca 2017 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej www.bip.powiatzdunskowolski.pl Aneks nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn.: „Budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód” realizowanego w ramach projektu: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”, zmieniający termin składania ofert.

W związku z powyższym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt. 12.1. otrzymuje nowe brzmienie: „Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, w sekretariacie na I piętrze, pok. nr 8 do dnia 21.03.2017 r. do godziny 11:00.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (nr 1) – BUDOWA ŁĄCZNIKA S8 – 09.03.2017 r.

Informujemy, iż 9 marca 2017 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej www.bip.powiatzdunskowolski.pl Aneks nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn.: „Budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód” realizowanego w ramach projektu: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”, zmieniający termin składania ofert.

W związku z powyższym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt. 12.1. otrzymuje nowe brzmienie: „Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, w sekretariacie na I piętrze, pok. nr 8 do dnia 16.03.2017 r. do godziny 11:00.

OGŁOSZENIE PRZETARGU NA BUDOWĘ ŁĄCZNIKA S8 – 23.02.2017 r.

W nawiązaniu do informacji o unieważnieniu przetargu pn.: „Budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 - Zduńska Wola Wschód”, Powiat Zduńskowolski w imieniu realizatorów projektu ponownie ogłasza przetarg na zaprojektowanie, wybudowanie i przekazanie Zamawiającemu wraz z dokumentacją zezwalającą na użytkowanie, wolnej od wad nowo projektowanej drogi o długości około 4,3 km stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8-Zduńska Wola Wschód, realizowanego w ramach projektu: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, w sekretariacie na I piętrze pok. nr 8 do dnia 14.03.2017 r. do godziny 11:00.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami dostępny na stronie internetowej www.bip.powiatzdunskowolski.pl

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA BUDOWĘ ŁĄCZNIKA S-8 – 18.01.2017 r.

Powiat Zduńskowolski w imieniu realizatorów projektu informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód” zostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zamawiający stwierdza iż w przedmiotowym postępowaniu wystąpiły niżej wymienione naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

W treści ogłoszenia o zamówieniu w sekcji III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe nie podano warunków jakie winni spełniać wykonawcy, zakreślając opcje cyt.: Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia. Zamawiający mógł w tym miejscu umieścić jedynie określoną cześć znaków – zapisów, a pozostała część możliwa była do umieszczenia w sekcji VI pkt 3 Informacje dodatkowe, czego jednak Zamawiający nie uczynił. Tym samym Zamawiający przy braku prawidłowego ogłoszenia dopuścił się naruszenia zasady przejrzystości postępowania i dążenia do zamieszczenia w treści ogłoszenia o zamówieniu możliwie wyczerpującej informacji o warunkach zamówienia.

Ponadto, w przedmiotowym postępowaniu, pierwsza publikacja ogłoszenia o zamówieniu została zamieszczona w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Powiatu Zduńskowolskiego w dniu przesłania przedmiotowego ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, tj. w dniu 1 września 2016 r., a więc przed jego opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, które nastąpiło dnia 3 września 2016 r. Zgodnie z art. 11 ust 7d w zw. z art. 14 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej „ustawą Pzp”) publikacja ogłoszenia o zamówieniu powinna była nastąpić w dniu 5 września 2016 r., z tego powodu, że dzień 3 września 2016 r. przypadał na sobotę.
Ważne przy tym pozostaje prawidłowe rozróżnienie dwóch zdarzeń, tj.: przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do publikacji oraz publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jest także dniem, w którym powinno być ono umieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz w jego siedzibie w miejscu publicznie dostępnym. Oznacza to, że dopiero wraz z dniem ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dopuszczalne jest umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w jego siedzibie w miejscu publicznie dostępnym ogłoszenia o zamówieniu lub w przypadku braku jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w terminie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.
Tym samym, brak jest podstawy prawnej, która pozwalałaby przyjąć, że wraz z przekazaniem ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, może nastąpić publikacja ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego i w jego siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisów ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.
W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wypełniając formularz ogłoszenia o zamówieniu w sposób niepełny oraz umieszczając go na stronie internetowej Powiatu Zduńskowolskiego i w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, przed upływem stosownego czasu określonego w art. 11 ust 7d ustawy Prawo zamówień publicznych, naruszył przepisy cytowanej ustawy. Nie jest możliwe w toku badania i oceny ofert dokonywanie zmian w ogłoszeniu, ani powtórzenie publikacji ogłoszenia. W takim przypadku Zamawiający, co najwyżej może rozważać unieważnienie postępowania, tak jak to wynika z przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp i zostało potwierdzone w ugruntowanym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej.
Skoro Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma prawo zwrócić się o unieważnienie umowy, to należy przyjąć, że Zamawiający, stosując samokontrolę, ma prawo, a nawet obowiązek unieważnić postępowanie, które obarczone jest błędem skutkującym unieważnieniem zawartej w jego wyniku umowy. Zasadność rozstrzygnięć Izby dodatkowo potwierdza zawarty w art. 146 ust. 6 ustawy Pzp zapis, że unieważnieniu przez sąd podlegają nie tylko te umowy, które są następstwem czynności lub zaniechań mających bezwzględny wpływ na wynik postępowania, ale również i takich, których wpływ na wynik postępowania jest jedynie potencjalny. Zatem, choć to na zamawiającym ciąży obowiązek udowodnienia spełnienia podstaw do unieważnienia postępowania, to z przeprowadzonego dowodu nie musi wynikać, że zaistniałe w postępowaniu okoliczności miały wpływ na jego wynik, ale jedynie, że potencjalnie taki wpływ mieć mogły.
Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła, że katalog przesłanek wymienionych w HYPERLINK "https://sip.lex.pl/" \l "/dokument/17074707%23art(146)ust(1)"art. 146 ust. 1 ustawy Pzp. nie ma charakteru zamkniętego i zamawiający może, a nawet powinien unieważnić postępowanie także w sytuacjach wskazanych w HYPERLINK "https://sip.lex.pl/" \l "/dokument/17074707%23art(146)ust(6)"art. 146 ust. 6 ustawy Pzp, czyli zawsze wtedy, gdy zachodzi koniunkcja trzech przesłanek. Po pierwsze, musi zaistnieć wada postępowania, po drugie, wada ta musi być nieusuwalna, a po trzecie – skutkować niemożnością podpisania umowy niepodlegającej unieważnieniu. (wyrok z dnia 6 maja 2011 r. , sygn. akt KIO 849/11)
Wobec powyższego należy uznać, że zaszła podstawa do unieważnienia postępowania określona w art.93 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający nie może w obecnym stadium postępowania dokonać zmiany ogłoszenia i jej powtórnej publikacji.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku dokonania przez Zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisów ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - DZIAŁANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE – 18.11.2016 r.

Informuję, że w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa w zakresie realizacji działań promocyjno-informacyjnych w ramach projektu pn.: Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”, o wartości poniżej 30 tys. euro, jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty:

na część nr 1 pn. „Opracowanie, aktualizacja i utrzymanie strony internetowej projektu”

oferta nr 9 złożona przez LUKSTAR Łukasz Mąkowski, ul. Zielona 39, 98-220 Zduńska Wola.

Cena ofertowa brutto realizacji zamówienia wynosi 3.321,00 zł (słownie zł: trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden 00/100) w tym VAT 23%. Termin realizacji: do 30 listopada 2018 r.

na część nr 2 pn. „Wykonanie i montaż na terenie realizacji projektu tablic informacyjnych, wykonanie i dostarczenie baneru promocyjnego typu roll-up na potrzeby promowania i informowania o projekcie oraz opracowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych w postaci ulotek”

oferta nr 9 złożona przez LUKSTAR Łukasz Mąkowski, ul. Zielona 39, 98-220 Zduńska Wola.

Cena ofertowa brutto realizacji zamówienia wynosi 4.027,02 zł (słownie zł: cztery tysiące dwadzieścia siedem 02/100) w tym VAT 23%. Termin realizacji: do 30 listopada 2018 r.

na część nr 3 pn. „Przygotowanie i publikacja ogłoszeń w prasie”

oferta nr 6 złożona przez POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział w Łodzi, ul. ks. Skorupki 17/19, 90-532 Łódź. Cena ofertowa brutto realizacji zamówienia wynosi 1.808,10 zł (słownie zł: jeden tysiąc osiemset osiem 10/100) w tym VAT 23% Termin realizacji: do 30 listopada 2018 r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE
OFERT Z PUNKTACJĄ


tabela

Zamawiający unieważnił część 4. zamówienia pn. „Usługa w zakresie przygotowania i wydawania posiłków i napojów (catering) podczas spotkań informacyjnych”. Uzasadnienie:

Zgodnie z Załącznikiem „Lista towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 8%” do Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1719 ze zm.) usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56) objęte są stawką VAT w wysokości 8%. Obniżona stawka VAT nie obejmuje sprzedaży napojów, m.in. napojów, przy przygotowywaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty (niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju), wód mineralnych.

Część 4. zamówienia obejmuje obsługę w zakresie przygotowania i wydawania posiłków oraz napojów. Przywołane wyżej rozporządzenie wprowadza konieczność zastosowania dwóch różnych stawek VAT w wysokości 8% i 23%. W związku z tym Wykonawca przedstawiając cenę brutto za wykonanie tej części zamówienia winien zastosować dwie stawki podatku VAT.

Formularz oferty wskazywał na wpisanie przez Wykonawców jednej stawki VAT. W ofertach złożonych na realizację cz. 4, Wykonawcy obliczali cenę brutto przy zastosowaniu jednej stawki VAT. Dodatkowo nie wszyscy Wykonawcy podawali taką samą stawkę VAT, co wpływa na różnicę w sposobie obliczenia ceny brutto, której Zamawiający nie może skorygować.

Biorąc powyższe pod uwagę część 4. została unieważniona jako postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - BUDOWA ŁĄCZNIKA S8 – 18.11.2016 r.

Informujemy, iż 7 października 2016 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej www.bip.powiatzdunskowolski.pl Aneks nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn.: „Budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód” realizowanego w ramach projektu: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”, zmieniający termin składania ofert.

W związku z powyższym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt. 12.1. otrzymuje nowe brzmienie:
„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, w sekretariacie na I piętrze, pok. nr 8 do dnia 24.10.2016 r. do godziny 11:00.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIAŁANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE - 18.11.2016 r.

Powiat Zduńskowolski w imieniu realizatorów projektu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: ”Usługa w zakresie realizacji działań promocyjno – informacyjnych w ramach projektu pn.: Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”. Kryteria wyboru ofert będą następujące:

1. cena ofertowa   100 %

Oferenci winni spełniać narzucone w opisie warunków zamówienia (OWZ) wymagania i posiadać niezbędne uprawnienia do jego realizacji. OWZ dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl, dodatkowo otrzymać go można w siedzibie Zamawiającego.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Część I – Opracowanie, aktualizacja i utrzymanie strony internetowej Projektu – 30 listopada 2018 r.

Część II – Wykonanie i montaż na terenie realizacji projektu tablic informacyjnych, wykonanie i dostarczenie baneru promocyjnego typu roll-up na potrzeby promowania i informowania o projekcie oraz opracowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych w postaci ulotek – 30 listopada 2018 r.

Część III – Przygotowanie  i publikacja ogłoszeń w prasie – 30 listopada 2018 r.

Część IV – Usługa w zakresie przygotowania i wydawania posiłków i napojów (catering) podczas trzech spotkań informacyjnych – II kwartał 2017 r.

Ofertę w formie pisemnej (na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do OWZ) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola – sekretariat do dnia 22.09.2016 r. godz. 13:00.

Termin otwarcia ofert: 22.09.2016 r. godz. 13:30.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera OWZ wraz z załącznikami dostępny na stronie internetowej www.bip.powiatzdunskowolski.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA BUDOWĘ ŁĄCZNIKA S8 – 18.11.2016 r.

Powiat Zduńskowolski w imieniu realizatorów projektu ogłasza przetarg na zaprojektowanie, wybudowanie i przekazanie Zamawiającemu wraz z dokumentacją zezwalającą na użytkowanie, wolnej od wad nowoprojektowanej drogi o długości około 4,3 km stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8-Zduńska Wola Wschód, realizowanego w ramach projektu: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, w sekretariacie na I piętrze pok. nr 8 do dnia 12.10.2016 r. do godziny 11:00.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami dostępny na stronie internetowej www.bip.powiatzdunskowolski.pl

OGŁOSZENIE O ZMIANIE WYNIKÓW KONKURSU – 18.11.2016 r.

„Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”
 

IF.272.1.12.2016
   W związku z uzyskaniem informacji o bardzo dużym podobieństwie projektu, który został wybrany jako najlepsza praca i zajął I miejsce w przedmiotowym  konkursie do funkcjonującego już na rynku znaku graficznego (logo), Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Starosty Zduńskowolskiego z dnia 16.05.2016 r. podjęła decyzję o wezwaniu w trybie pilnym autora zwycięskiej pracy do wyjaśnień zaistniałej sytuacji, w kontekście § 4 ust. 7 (cyt. ”Projekt Logo musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym”) oraz § 10 ust. 2 (cyt. „Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, iż przesłane prace stanowią jego wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz, że zaproponowane projekty są nowe i oryginalne oraz nigdzie wcześniej niepublikowane. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do konkursu, bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich”) regulaminu przedmiotowego konkursu.
Wyjaśnienia zostały złożone przez Uczestnika niezwłocznie, w formie pisemnej w dniu 9 czerwca 2016 r. Autor zapewnił w nich, że praca jest dziełem samodzielnym, oryginalnym i nie była inspirowana ani wzorowana na żadnym innym dziele, jednak z uwagi na wizualne podobieństwa oraz na wynikające z tego możliwe konsekwencje prawne złożył on rezygnację z udziału w konkursie i poprosił o wykreślenie z listy laureatów.

Z uwagi na powyższe Komisja Konkursowa w dniu 15.06.2016 r. podjęła decyzję o wykreśleniu z listy laureatów pana Alberta Nogali ze Zduńskiej Woli i wybraniu jako miejsca I. pracy, która zajęła miejsce II. w ww. konkursie, tj. pracę panów Jakuba i Mateusza Koniecznych z Firmy Bracia Konieczni z Łasku. Miejsce II zajęła zatem w konsekwencji praca pana Tomasza Donata ze Zduńskiej Woli. Miejsce III zajęła praca pani Kingi Lenke ze Zduńskiej Woli.

Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany odrębnie o miejscu i terminie podpisania umowy, uprawniającej do odbioru nagrody pieniężnej w wysokości 2 000 zł brutto.

WYBÓR WYKONAWCY NA OPRACOWANIE ZNAKU GRAFICZNEGO (LOGO) – 18.11.2016 r.

W imieniu realizatorów projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na opracowanie znaku graficznego (logo) projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Starosty Zduńskowolskiego z dnia 16.05.2016 r. wyłoniła zwycięzcę. Najlepszy projekt został przygotowany przez pana Alberta Nogalę ze Zduńskiej Woli.

Drugie miejsce zajęli panowie Jakub i Mateusz Konieczni z firmy Bracia Konieczni z Łasku. Miejsce trzecie zajął pan Tomasz Donat ze Zduńskiej Woli.

W konkursie zostało złożonych 12 prac przez 8 uczestników.

Organizator konkursu dziękuje wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany odrębnie o miejscu i terminie podpisania umowy, uprawniającej do odbioru nagrody pieniężnej w wysokości 2 000 zł brutto.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA OPRACOWANIE ZNAKU GRAFICZNEGO (LOGO) - 18.11.2016 r.

W imieniu realizatorów projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Powiat Zduńskowolskiego zaprasza do udziału w:
Konkursie na opracowanie znaku graficznego (logo) projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”.

Organizator:
Powiat Zduńskowolski
ul. Złotnickiego 25,
98-220 Zduńska Wola

Cel konkursu:
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu znaku graficznego (logo), które stanie się oficjalnym elementem identyfikacji wizualnej Projektu. Logo będzie wykorzystywane w związku z działalnością promocyjno-informacyjną w ramach realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu.

Warunki udziału:
Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy. Mogą w nim wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, a także osoby prawne (firmy), zajmujące się zarówno amatorsko jak i zawodowo grafiką, w szczególności: artyści plastycy, graficy, projektanci, agencje reklamowe, studenci uczelni artystycznych oraz uczniowie liceów plastycznych. Projekty wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2016 r. do godz. 12.00.

Nagroda:
Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych).

Osobami do kontaktu w sprawie konkursu są:
- Katarzyna Tomczyk – pracownik Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych
i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, tel. 43 824 42 43, e-mail: inwestycje@powiatzdunskowolski.pl; - Sylwia Kaźmierczak – pracownik Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych
i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, tel. 43 824 42 44, e-mail: inwestycje@powiatzdunskowolski.pl.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.powiatzdunskowolski.pl.

Szczegóły uczestnictwa w konkursie dotyczące organizatora, przedmiotu konkursu, kryteriów oceny prac, kryteriów kwalifikujących uczestników, nagrody i sposobu jej przekazania zwycięzcy, miejsca i terminu składania projektów, określa regulamin konkursu będący załącznikiem do niniejszego zgłoszenia.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.powiatzdunskowolski.pl oraz na stronach internetowych partnerów Projektu: www.lask.com.pl, www.zdunskawola.pl, www.gminazdunskawola.pl, www.gminasedziejowice.eu.

PIERWSZE SPOTKANIE REALIZACYJNE PARTNERÓW - 18.11.2016 r.

W dniu 26 kwietnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu poświęcone kwestiom związanym z realizacją projektu.
Uczestniczyli w niej partnerzy zadania: Powiat Zduńskowolski, Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola, Gmina Sędziejowice.

zdjęcie news #1 zdjęcie news #1 zdjęcie news #1

Ustalono harmonogram działań dotyczący realizacji projektu. Omówiono również kwestie uzyskania koniecznych decyzji administracyjnych i uzgodnień, w tym uzgodnień na włączenie do istniejącego ronda na węźle S8 Zduńska Wola Wschód z Generalną dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Dyskusja dotyczyła również kwestii organizacji zamówień publicznych, zarządzania projektem, czy nadzorem na inwestycją. Po spotkaniu zorganizowano konferencję prasową w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządów i lokalne media. Poinformowano opinię publiczną o podpisaniu umowy o dofinansowanie i ustaleniach podjętych w trakcie spotkania.

Prace przy budowie łącznika rozpoczną się we wrześniu 2017 roku i potrwają do grudnia 2018 roku.
zdjęcie news #1

PODPISANA UMOWA O DOFINANSOWANIE – 18.11.2016 r.

W dniu 31 marca 2016 r. Powiat Zduńskowolski w imieniu realizatorów projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” podpisał z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o dofinansowanie projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Powiat Zduńskowolski, natomiast Partnerami: Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice.

Głównymi celami projektu są:

  • poprawa powiązań i dostępności regionalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych oraz transeuropejską siecią transportową TEN-T,
  • likwidacja „wąskiego gardła” w sieci transportowej regionu,
  • poprawa dostępności komunikacyjnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia spójności przestrzennej, gospodarczej i społecznej regionu, podniesienia atrakcyjności terenów wokół węzła drogi ekspresowej S8, a co za tym idzie aktywizacji lokalnego rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu. Dzięki realizacji otwarte zostaną tereny inwestycyjne wokół węzła drogi ekspresowej S8 na terenie Gminy i Miasta Zduńska Wola oraz Gminy Sędziejowice a także zapewniony zostanie bezpośredni dostęp do planowanej do realizacji platformy multimodalnej.
W ramach realizacji projektu planuje się zaprojektowanie i wybudowanie 4,3 km nowej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Wschód a drogą wojewódzką (dotychczasową drogą krajową 12 (14)). Administracyjnie 2,645 km drogi znajdować się będzie na terenie powiatu zduńskowolskiego a 1,655 km na terenie powiatu łaskiego.
W korytarzu drogi planuje się umieszczenie: jezdni, zieleni izolacyjnej, ścieżki rowerowej, chodnika, rowów przydrożnych, oświetlenia drogowego, pasa infrastrukturalnego, przeznaczonego na przyszłą budowę infrastruktury technicznej w zależności od potrzeb (energetyczną, gazową, wodną i kanalizacyjną, kanał teletechniczny). Infrastruktura ta będzie wykonana w ramach odrębnych projektów inwestycyjnych i nie stanowi zakresu rzeczowego Projektu.

Termin realizacji projektu to: kwiecień 2016 r. - grudzień 2018 r.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 32 045 210,65 zł.
Wartość dofinansowania na poziomie 85 % wydatków kwalifikowalnych wynosi 26 643 429,04 zł.
Koszty kwalifikowalne Projektu: 31 345 210,64 zł.
Koszty niekwalifikowalne Projektu: 700 000,01 zł.
Wkład własny realizacji Projektu: 5 401 781,61 zł
Wkład własny zostanie pokryty przez wszystkich Partnerów Projektu w wysokościach:
Powiat Zduńskowolski: 2 700 890,81 zł,
Powiat Łaski: 540 178,16 zł,
Gmina Zduńska Wola: 810 267,24 zł,
Gmina Sędziejowice: 810 267,24 zł,
Miasto Zduńska Wola: 540 178,16 zł.