MIEJSKI OBSZAR FUNKCJONALNY
ZDUŃSKA WOLA - KARSZNICE
ŁĄCZNIK S8


Tę stronę odwiedziło już 8092 gości Dziękujemy


Logo: Fundusze Europejskie


Logo: Promuje Łódzkie
Logo: Miejski obszar funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice - Węzeł S8
Logo: Unia Europejska


Herb: Powiat Zduńskowolski
Powiat Zduńskowolski

Herb: Powiat Łaski
Powiat Łaski

Herb: Gmina Zduńska Wola
Gmina Zduńska Wola

Herb: Gmina Sędziejowice
Gmina Sędziejowice

Herb: Miasto Zduńska Wola
Miasto Zduńska Wola

INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”.
Okres realizacji projektu: kwiecień 2016 r. - grudzień 2018 r.
Zakres projektu:
W ramach realizacji projektu planuje się zaprojektowanie i wybudowanie 4,3 km nowej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Wschód a drogą wojewódzką (dotychczasową drogą krajową 12 (14)). Administracyjnie 2,645 km drogi znajdować się będzie na terenie powiatu zduńskowolskiego a 1,655 km na terenie powiatu łaskiego.
W korytarzu drogi planuje się umieszczenie: jezdni, zieleni izolacyjnej, ścieżki rowerowej, chodnika, rowów przydrożnych, oświetlenia drogowego, kanału teletechnicznego, pasa infrastrukturalnego, przeznaczonego na przyszłą budowę infrastruktury technicznej w zależności od potrzeb (energetyczną, gazową, wodną i kanalizacyjną). Infrastruktura ta będzie wykonana w ramach odrębnych projektów inwestycyjnych i nie stanowi zakresu rzeczowego Projektu.

Montaż finansowy: Całkowita wartość Projektu: 32 045 210,65 zł.
Dofinansowanie ze środków EFRR: 26 643 429,04 zł.
Wkład własny: 5 401 781,61 zł
Wkład własny zostanie pokryty przez wszystkich Partnerów Projektu.

Główne cele projektu:
• poprawa powiązań i dostępności regionalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych oraz transeuropejską siecią transportową TEN-T,
• likwidacja „wąskiego gardła” w sieci transportowej regionu,
• poprawa dostępności komunikacyjnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Planowane efekty realizacji projektu:
Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia spójności przestrzennej, gospodarczej i społecznej regionu, podniesienia atrakcyjności terenów wokół węzła drogi ekspresowej S8, a co za tym idzie aktywizacji lokalnego rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu. Dzięki realizacji otwarte zostaną tereny inwestycyjne wokół węzła drogi ekspresowej S8 na terenie Gminy i Miasta Zduńska Wola oraz Gminy Sędziejowice a także zapewniony zostanie bezpośredni dostęp do planowanej do realizacji platformy multimodalnej.

Planowana inwestycja przebiega przez teren dwóch powiatów: zduńskowolskiego i łaskiego na obszarze gmin Sędziejowice i Zduńska Wola oraz Miasta Zduńska Wola.Lokalizacja projektu znajduje się także na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice (MOF).
Wybudowanie „Łącznika” z drogą ekspresową S8 jest pierwszym elementem szerszych założeń inwestycyjnych związanych z powstaniem i rozwojem ww. Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice.
Obszar MOF położony jest w środkowej Polsce, w województwie łódzkim, w odległości około 50 km od Łodzi, na styku jednostek administracyjnych: Zduńska Wola i Gminy Zduńska Wola (Powiat Zduńskowolski) oraz Gminy Sędziejowice (Powiat Łaski).
Wytyczenie MOF jest rezultatem współpracy obecnych Partnerów projektu, którzy w latach 2013 – 2014 zrealizowali projekt pn. „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo - przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty”. W ramach MOF planowana jest realizacja szeregu komplementarnych inwestycji w tym m.in. budowa „Łącznika Drogowego S8”, budowa portu multimodalnego, utworzenie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych i inne inwestycje np. w drogi lokalne.
Realizacja projektu „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”. jest pierwszym etapem w realizacji założeń MOF i przyczyni się do powstania możliwości utworzenia terenów inwestycyjnych wokół węzła drogi ekspresowej S8 a także zapewni bezpośredni dostęp do planowanego do realizacji portu multimodalnego.

„mapa"