MIEJSKI OBSZAR FUNKCJONALNY
ZDUŃSKA WOLA - KARSZNICE
ŁĄCZNIK S8


Tę stronę odwiedziło już 8092 gości Dziękujemy


Logo: Fundusze Europejskie


Logo: Promuje Łódzkie
Logo: Miejski obszar funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice - Węzeł S8
Logo: Unia Europejska


Herb: Powiat Zduńskowolski
Powiat Zduńskowolski

Herb: Powiat Łaski
Powiat Łaski

Herb: Gmina Zduńska Wola
Gmina Zduńska Wola

Herb: Gmina Sędziejowice
Gmina Sędziejowice

Herb: Miasto Zduńska Wola
Miasto Zduńska Wola

FUNDUSZ EUROPEJSKI

Projekt pn. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa III - Transport
Działalnie III.2. - Drogi
Poddziałanie III.2.2 - Drogi lokalne.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ na lata 2014-2020) opracowany został na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (zwanego dalej rozporządzeniem ogólnym), a także na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (zwanej dalej ustawą wdrożeniową). Program został przyjęty przez Komisję Europejską decyzją z dnia 18 grudnia 2014 r.

RPO WŁ na lata 2014-2020 odpowiada na kluczowe wyzwania rozwojowe regionu, przyczyniając się jednocześnie do realizacji celów Umowy Partnerstwa i włączając się w realizację celów Strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020. RPO WŁ na lata 2014-2020 kieruje wsparcie na obszary istotne dla rozwoju województwa, w szczególności koncentrując środki na dziedzinach, w których region charakteryzuje się największym odchyleniem od celów krajowych strategii Europa 2020, przy uwzględnieniu regionalnego potencjału, a także zapewnia realizację wymaganych przez Komisję Europejską poziomów alokacji na cele tematyczne (ring-fencing). Interwencja Programu obejmuje swoim zasięgiem obszar całego województwa łódzkiego.
RPO WŁ na lata 2014-2020 jest programem dwufunduszowym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Dwufunduszowość programu umożliwia zaplanowanie kompleksowej interwencji zmierzającej do osiągnięcia celów rozwojowych województwa, co przyczyni się do zwiększenia komplementarności i efektywności wsparcia oraz ściślejszego strategicznego powiązania ze sobą projektów infrastrukturalnych i projektów miękkich. Takie podejście sprzyja również silniejszym powiązaniom i koordynacji działań.
Maksymalny poziom dofinansowania każdej osi priorytetowej Programu środkami pochodzącymi z EFRR i EFS w regionach słabiej rozwiniętych, do której to kategorii zalicza się województwo łódzkie, został określony w oparciu o zapisy z art. 120 rozporządzenia ogólnego na poziomie 85%.
Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie www.rpo.lodzkie.pl.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ukierunkowany jest na rozwój potencjału społeczno-gospodarczego krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz szczególnie słabych ekonomicznie i gospodarczo regionów UE. Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Finansowane są przede wszystkim projekty, które stawiają sobie za cel zwiększanie zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości, rozbudowę infrastruktury i inwestycje w fundusze nieruchomości, wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej, poprawę ochrony środowiska, inwestycje w domy seniora i placówki opiekuńczo-medyczne czy aktywizację współpracy między sąsiednimi regionami państw członkowskich.

Polska otrzymuje środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach następujących programów:
• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
• Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
• 16 Regionalnych Programów Operacyjnych dla województw
• Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
• Program Operacyjny Pomoc Techniczna
• Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma w swoich działaniach przyczyniać się do wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej przy jednoczesnym zmniejszaniu dysproporcji regionalnych. EFRR swoją pomoc koncentruje na wybranych priorytetach tematycznych. Pomoc ta w szczególności dotyczy finansowania przedsięwzięć związanych z:
• inwestycjami przyczyniającymi się do tworzenia stałych miejsc pracy,
• inwestycjami w infrastrukturę takimi jak: drogi, ekrany akustyczne, mosty, gabiony, obiekty inżynieryjne, nasypy i linie kolejowe,
• działaniami wspierającymi rozwój regionalny i lokalny,
• pomocą techniczną.

Więcej informacji na temat Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego można znaleźć na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.