MIEJSKI OBSZAR FUNKCJONALNY
ZDUŃSKA WOLA - KARSZNICE
ŁĄCZNIK S8


Tę stronę odwiedziło już 8091 gości Dziękujemy


Logo: Fundusze Europejskie


Logo: Promuje Łódzkie
Logo: Miejski obszar funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice - Węzeł S8
Logo: Unia Europejska


Herb: Powiat Zduńskowolski
Powiat Zduńskowolski

Herb: Powiat Łaski
Powiat Łaski

Herb: Gmina Zduńska Wola
Gmina Zduńska Wola

Herb: Gmina Sędziejowice
Gmina Sędziejowice

Herb: Miasto Zduńska Wola
Miasto Zduńska Wola

BENEFICJENT/LIDER/PARTNERZY

Beneficjentem projektu jest Powiat Zduńskowolski.

Projekt realizowany jest w partnerstwie w skład którego wchodzą: Powiat Zduńskowolski,
Powiat Łaski,
Miasto Zduńska Wola,
Gmina Zduńska Wola,
Gmina Sędziejowice.

Wszystkie z wymienionych podmiotów są jednostkami samorządu terytorialnego, które wykonują zadania na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

Lider projektu tj. Powiat Zduńskowolski na mocy Umowy Partnerstwa z dn. 19.10.2015 r. w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został wskazany jako podmiot reprezentujący wszystkie strony Umowy w zakresie przygotowania i realizacji projektu. Powiat Zduńskowolski dysponuje potencjałem organizacyjnym i doświadczoną kadrą, która w okresie ostatnich kilku lat pozyskała na ich realizację, zrealizowała i rozliczyła szereg projektów infrastrukturalnych i miękkich współfinansowanych ze środków unijnych oraz innych zewnętrznych źródeł w tym z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014.

Jednostki Samorządu Terytorialnego, które realizują w partnerstwie przedmiotowy projekt posiadają duże doświadczenie w realizacji podobnych projektów partnerskich. Świadczy o tym fakt, iż w przeciągu ostatnich 6 lat w podobnym składzie zrealizowane zostały z sukcesem dwa duże projekty partnerskie. Wypracowany model współpracy pomiędzy partnerami jest efektem realizacji następujących projektów „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim” (Projekt realizowany w Partnerstwie Powiat Zduńskowolski, Powiat Łaski, Gmina Zduńska Wola, Gmina Zapolice, Gmina Widawa, Miasto Zduńska Wola) oraz „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola-Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk - Porty” (projekt realizowany przez: Powiat Zduńskowolski, Powiat Łaski, Gminę Zduńska Wola, Gminę Sędziejowice oraz Miasto Zduńska Wola).

Podstawowe dane dot. Lidera i Partnerów Projektu:
Powiat Zduńskowolski – Lider Projektu
ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
REGON 730 934 795
NIP: 829-16-24-435
Tel./Fax: 43 823 22 04
e-mail: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
www.powiatzdunskowolski.pl

oraz pozostali Partnerzy, tj.:

Powiat Łaski
ul. Południowa 1, 98-100 Łask,
REGON 730934810,
NIP 831-14-60-357,
Tel: 43 /675 68 00, fax 43 675 68 09,
e-mail: sekretariat@lask.com.pl
www.lask.com.pl

Miasto Zduńska Wola
ul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola
REGON 730934424
NIP 829 -170-82-73
Tel. 43 825 02 01 fax 43 825 02 02
email: urzad_miasta@zdunskawola.pl
www.zdunskawola.pl

Gmina Zduńska Wola
ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola
REGON 730934447
NIP 829 164 31 31
Tel. 43 823 41 29 fax 43 823 27 50
email: sekretariat@ugzw.com.pl
www.gminazdunskawola.pl

Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6, 98 -160 Sędziejowice
REGON 730934594
NIP 831-157- 66-40
Tel. 43 67-710-02 fax: 43 67-710-06
e-mail: sedziejowice@zgwrp.org.pl
http://gminasedziejowice.eu/